sonynex5n
ddd
jjjjj tttt
yyyy gg
 
rr
eee
mmm vv
ii uu
 
fff
dddd
oo ll
ss aaaaa
h g f e
d c b a